Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec | Doradztwo strategiczne

Zakładanie i rejestracja spółek

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje porady prawne związane z:

  • zakładaniem i likwidacją spółek,
  • wspomaganiem krajowych i transgranicznych procesów fuzji i przejęć,
  • tworzeniem oddziałów i przedstawicielstw,
  • opracowywaniem struktur holdingowych

Zapoznaj się z naszym artykułem Koniec spółek komandytowo-akcyjnych.

Spółki jawne

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Zakładanie spółek jawnych »

 

Spółki partnerskie

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Zakładanie spółek partnerskich »

 

Spółki komandytowe

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zakładanie spółek komandytowych »

 

Spółki komandytowo-akcyjne

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych »

 

Spółki akcyjne

Spółka akcyjna jest spółka kapitałowa, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób jednakże, nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakładanie spółek akcyjnych »

 

Spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością »

 

Inne usługi

Transformacja spółki cywilnej w spółkę jawną powoduje, iż zmienia się całkowicie forma prawna działalności gospodarczej ze stosunku stricte umownego na podmiot prawa handlowego, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej z dniem wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną »

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną formułę korzystania z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

Optymalizacja podatkowa »
Międzynarodowe planowanie podatkowe »

Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części aktywności gospodarczej do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej - tak zwanych rajów podatkowych.

Spółki w rajach podatkowych »

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012