Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki komandytowo-akcyjne

Zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółka osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Informacje wstępne

Do istoty spółki należy więc uczestniczenie dwóch kategorii wspólników: komplementariuszy i akcjonariuszy. Mogą być oni zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi.

Ze względu na sens ekonomiczny spółki istotne jest, aby w spółce uczestniczył jednak jeden komplementariusz oraz większa liczba akcjonariuszy, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowego kapitału poprzez dokapitalizowanie spółki ze strony akcjonariuszy poprzez nabycie akcji.

Szczególne korzyści podatkowe

W zakresie istoty spółki komandytowo-akcyjnej warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe spółki, w szczególności w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu podatnika z akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. Zagadnienie to rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r. (II FSK 1297/2009).

Należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem spółka komandytowo-akcyjna prowadząca działalność gospodarczą nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale podatnikami są wszyscy jej wspólnicy. Spółka jest jedynie podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem na wspólnikach (komplementariuszach i akcjonariuszach) ciąży obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Szczególne kontrowersje budziło zagadnienie w zakresie dochodu akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, w części przypadającej na akcje. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, iż akcjonariusz będący osobą prawną (obliczając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych) powinien uwzględnić część przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej, przypadających na posiadane akcje w trakcie roku obrachunkowego. Zatem dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych w tej spółce akcji, opodatkowany jest na tych samych zasadach, na jakich opodatkowane są dochody z innych rodzajów wspólników spółek osobowych. W konsekwencji tego dochód akcjonariusza będzie obliczany proporcjonalnie do jego udziału w przychodach i kosztach uzyskania przychodów w spółce, na podstawie prawidłowo prowadzonej księgi rachunkowej spółki.

Podsumowując, w spółce komandytowo-akcyjnej spotykamy się z jednokrotnym opodatkowaniem dochodów, a nie jak to ma miejsce w spółce z ograniczona odpowiedzialnością z podwójnym opodatkowaniem, kiedy to najpierw spółka płaci 19 % podatku, a następnie opodatkowana jest dywidenda wypłacana wspólnikom.

Czynności związane z przygotowaniem
statutu spółki

Pierwszym etapem założenia Spółki jest sporządzenie statutu spółki, który należy traktować jako konieczny element dalszych czynności założycielskich. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, który ma zadanie określić firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki oraz wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela. Ponadto, statut spółki powinien zawierać zapis dotyczący liczby akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (jeśli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów), nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, a także organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej (jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej).

Od uznania Klienta będzie zależało jakie dodatkowe zastrzeżenia będą zawarte w statucie spółki. Przykładowo, dopuszczenie możliwości przyjęcia do spółki nowego komplementariusza, zawarcie możliwości wniesienia do spółki przez wspólników wkładów niepieniężnych, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki.

Od chwili podpisania przez komplementariuszy statutu, spółka posiada już wspólników w osobie komplementariuszy, zaś przystąpienie akcjonariuszy do spółki wymaga objęcia akcji (w postaci odrębnych aktów notarialnych, w których przyszli akcjonariusze oświadczą o objęciu konkretnej liczby akcji określonego rodzaju, o określonej wartości nominalnej, cenie emisyjnej oraz terminie wpłat na akcje. W aktach tych akcjonariusze wyrażają również zgodę na zawiązanie spółki oraz treść statutu spółki).

Przy założeniu spółki komandytowo - akcyjnej należy zadeklarować minimalny kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych. Okoliczność, czy kapitał został wniesiony do spółki nie podlega badaniu przez Sąd rejestrowy.

Od chwili podpisania statutu do czasu rejestracji spółki w Sądzie Rejestrowym pozostaje ona w stanie przejściowym. W odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej nie spotykamy się z określeniem „w organizacji”, gdyż spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą rejestracji, co oznacza, iż w stanie przejściowym Spółka nie ma własnej podmiotowości prawnej.

Za zobowiązania spółki zaciągnięte przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadają osoby, które działały w imieniu spółki. Po zawiązaniu spółki za jej zobowiązania odpowiada spółka (całym swoim majątkiem – odpowiedzialność nieograniczona oraz pierwszorzędna tj. spółka odpowiada za swoje zobowiązania w pierwszej kolejności) oraz każdy z komplementariuszy (osobistym majątkiem – odpowiedzialność osobista). Jeżeli zaś w spółce występuję więcej komplementariuszy odpowiadają oni solidarnie. W przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel spółki może prowadzić ją z majątku osobistego wspólnika.

Czynności związane z rejestracją spółki
w Sądzie rejestrowym

Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie spółki do rejestru na formularzach rejestrowych powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia statutu. Zgłoszenia dokonują komplementariusze, gdyż oni są ustawowymi reprezentantami spółki.

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółka komandytowo - akcyjna uzyskuje podmiotowość prawną.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012